การติดต่อ
 เบอร์โทรศัพท์
 Site map
*** เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซค์นี้ เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่จะยินยอมให้เปิดเผย

ชื่อ - สกุล  
อำเภอ ที่ต้องการค้นหา
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี   
ที่ตั้ง 211 ถ. แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์. 045-311078    โทรสาร.
website : http://www3.cdd.go.th/ubon
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ e-mail
1นางสาวธนัฏสินี  ธนมนต์ศิรินักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2นายพจ.  -พัฒนาการจังหวัด084-8740571chalong@cdd.go.th
3นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ0880807978mayu_ying@cdd.go.th
4ว่าที่ร้อยตรีอัครพล  จิตจักร์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ085-6561321akarapon26@cdd.go.th
5นายวชิรพันธ์  คำเอี่ยมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ087-6512632wachi@cdd.go.th
6นางสาวสุนันทา  พุสิงห์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ089-8459391sunonta_p@cdd.go.th
7นายปรีชา  มีราชนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ081-0621973
8นางทัศนีย์  แสงจันทร์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ081-5476320
9นายสมเกียรติ  ปูคะธรรมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ087-9561527Som.pu@cdd.go.th
10นางฐิตา  เดโชชัยพรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานtita@cdd.go.th
11นางพัชรินทร์  ธรรมสารนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ086-7276418pacharin-t@cdd.go.th
12นางฉวีวรรณ์  สุนิติสารนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ085-4150963chaveewan@cdd.go.th
13นางสรัลพร  สุขเพ็งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน085-6560295sarunporn11@cdd.go.th
14นางสาวบังอร  แพงศรีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน081-7903621bungon_mai@cdd.go.th
15นางเดือนเพ็ญ  เอาชัยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน087-6555436cho_chanchao@cdd.go.th
16นางอนุรักษ์  ประทุมชาตินักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ085-3056537ruck@cdd.go.th
17นายขวัญ  พฤติกุลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ089-4238515khwan@cdd.go.th
*** เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซค์นี้ เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่จะยินยอมให้เปิดเผย


 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :